Bestuursreglement

 

 

Stichting Lucht door Water

 

 

 

zwemmen voor longpatiƫnten

Bestuursreglement

Het doel van dit reglement is te voorkomen dat het gedrag of de handelwijze van bestuursleden schade toebrengt aan de belangen van de stichting.

 

Het bestuur van de Stichting Lucht door Water stelt met inachtneming van artikel 12 van de statuten het volgende reglement vast:

 

  1. Wie het bestuurslidmaatschap aanvaardt, belooft daardoor de doelstelling van de stichting naar zijn beste vermogen te zullen bevorderen.

  1. Het bestuur houdt een register bij van de andere functies van de bestuursleden. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hierin over hem vermeld staan. Het bestuur neemt de registratie jaarlijks op in het jaarverslag.

  1. Wie belangen heeft die strijdig zijn met de belangen van de stichting, aanvaardt het bestuurslidmaatschap niet. Als de mogelijkheid van conflicterende belangen ontstaat terwijl iemand al bestuurslid is, informeert het betrokken bestuurslid de andere bestuursleden daar onverwijld over. Het betrokken bestuurslid neemt ontslag tenzij het voltallige bestuur van oordeel is dat hij kan aanblijven. In dat laatste geval waarborgt het bestuur dat de belangen van de stichting door het mogelijke belangenconflict niet worden geschaad. Het bestuur maakt een verslag van zijn besluitvorming en neemt dit op in het jaarverslag.

 

  1. Bestuursleden richten zich op samenwerking en voorkomen zoveel mogelijk dat er tussen hen een conflict ontstaat dat tot een onwerkbare situatie leidt. Mocht dit toch gebeuren, dan nemen de bestuursleden die in het conflict in de minderheid zijn, ontslag. Bij gelijke stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 

  1. Het bestuur stelt kandidaat-bestuursleden op de hoogte van dit reglement. Wie bestuurslid wordt, aanvaardt daarmee dit reglement.

 

  1. Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2013 en geldt voor de zittende en de toekomstige bestuursleden.

 

Opgesteld door het bestuur van de stichting op 12 december 2012

 

 

P.J.J.G. Buis, voorzitter J.A.L. van Kampen, secretaris

 

terug